چه خبره توی مدرسه ها؟

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شماصبح خیلی سرخوشانه داشتم ماکارونیِ ناهار رو میپختم و همزمان، با موسیقی که پخش میشد حرکات ریزِ موزن دار انجام میدادم که از مدرسه جوجه زنگ زدن که پاشو بیا بچتو ببر بابا. یادش رفته بهت بگه امروز زودتر تعطیل میشه. صدای اون موزیکم کم کن! 

بهش میگم چرا دیروز نگفتی بهم زودتر تعطیل میشی؟ میگه چون دوس داشتم بیشتر مدرسه بمونم! 

والا زمان ما اینجوری نبود، کدوممون انقدر جویای علم بودیم؟ آرزومون بود بمونیم خونه. الان توی مدرسه انقدر به جوجه خوش میگذره که حتا وقتیم مریضه الکی میگه حالش خوبه تا بره مدرسه!


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها